Pavučina.net > Domů > ETICKÝ KOMPAS – neztratit směr.

ETICKÝ KOMPAS – neztratit směr.

Etický kompas pro 1. - 5. třídu ZŠ

Témata pro 1. – 5. ročník

 

Každé téma zabere 2 vyučovací hodiny.

Pokud máte zájem o některé z témat, kontaktujte nás: prednasky@pavucina.net

1. Nebezpečí a jak na něj! 1-2. třída

Východiska a cíle: Už velmi malé děti se mohou dostat do situací, ve kterých jim hrozí nebezpečí - kontakty s nebezpečnými lidmi na ulici, internetu, přes telefon či dokonce zneužívání v rodině. Program má děti hravou formou seznámit s různými riziky a naučit je v daných situacích správně reagovat. Na samostatně vyrobeném plakátku si děti odnesou poznatky i do svých domovů k další případné diskusi s rodiči.

Stručný popis programu: Pomocí loutky opičky a hry „Co bys dělal, kdyby..." se děti naučí, jak se chovat v nejrůznějších nebezpečných situacích. Vyrobí si plakátek a zahrají si na telefonování na krizová telefonní čísla.

 

2. Buďme kamarádi! 1-2. třída

Východiska a cíle: Pro děti jsou kamarádské vztahy důležité, ale zároveň prochází různými těžkostmi, se kterými se teprve učí vyrovnávat. Program má dětem pomoci ukázat důležité principy pro dobré kamarádství a formou simulací dát určitá vodítka, jak reagovat, když dochází k ubližování od spolužáků. Prostřednictvím sociálních her se mají děti z 1.- 2. třídy naučit pozitivním reakcím. Děti by si měly uvědomit, že kamarádi jsou důležitější než počítač.

Stručný popis programu: Děti provází programem loutka opička, se kterou si děti povídají o kamarádství a hrají si, jak správně reagovat na opiččino ošklivé chování. Společné hry mají děti povzbudit k vzájemným pozitivním vztahům.

 

3. Kamarádi 3-5. třída

 

Východiska a cíle: Děti si v různých hrách uvědomí základní principy kamarádství (zájem o druhého, společně trávený čas, vzájemná důvěra, odpuštění…) Program pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, věděli navzájem o svých zájmech a přednostech. Díky interaktivním úkolům si děti mohou odnést inspiraci k navazování a rozvíjení kamarádských vztahů i mimo vyučování. Objevují tvořivým způsobem pozitivní alternativy trávení společného času s kamarády.

 

Stručný popis programu: Interaktivní hry, dotazníky, vzájemné poznávání v kolektivu, výroba dárku pro kamaráda.

 

4. Sourozenci jsou taky lidi :) 3-4. třída

Východiska a cíle: Děti uvádí jako jeden z nejčastějších problémů konflikty se sourozenci - učit se řešit konflikty na sourozeneckých sporech je vysloveně pozitivní sociální jev, ale přesto jde o oblast, která je pro děti těžká. Cílem programu je otevřít jednotlivé druhy sporů a povzbudit děti k pozitivním reakcím. Principy lze použít i v kamarádských sporech, proto je užitečný i pro jedináčky.

Stručný popis programu: Vzájemné hádky. Urážky a posmívání. Provokování a zlobení. Neochota ustoupit. Jak na to?

 

5. A co máma s tátou? 3-4. třída

Východiska a cíle: Nejsilnější vazby jsou mezi dětmi a rodiči - děti si to velice dobře uvědomují. Proto je také občas trápí, když jsou vzájemné vztahy nějak narušeny. V programu mluvíme o sporech s rodiči a důležitém principu, který se v dnešní době nachází v krizi, tj. úctě k rodičům. Děti jsou povzbuzovány jak k respektu, tak ke komunikaci citů, když prožívají určité odmítnutí.

Stručný popis programu: Jaké mívají děti s rodiči problémy a jak je děti řeší. Jak správně řešit spory s rodiči?

 

6. Hurá škola! 4-5. třída

Východiska a cíle: Ve škole tráví děti velkou část dne a učí se v ní nejen novým poznatkům, ale také vztahům - s dospělými i s vrstevníky. Toto vše může vyvolávat v životě dětí různé problémy. Cílem programu je otevřít jednotlivé oblasti, povídat si o nich a hledat pozitivní přístup a řešení.

Stručný popis programu: Problémy s učením, s učiteli, se spolužáky. Jak vypadají a jak je řešit? Rozdíl „spolupráce" a „spolu prát se".

 

7. Když se kouknu do zrcadla, co vidím? 5. třída

Východiska a cíle: Tlak na fyzický vzhled je i u menších dětí čím dál silnější. Přidá-li se k tomu předpubertální nezralost a povrchnost, stává se téma vzhledu důvodem k ponižování či nízkému sebevědomí. Program má odkrýt podstatu vzhledu a krásy, povzbudit k vnímání celé osobnosti člověka a oceňovat na prvním místě jiné hodnoty, než jen vzhled.

Stručný popis programu: Jaké mohou být problémy se vzhledem. Existuje dokonalá krása? Co je to krása a jak jí dosáhnout.

 

8. Utratit či ušetřit? 4-5. třída

Východiska a cíle: V tomto věku se děti začínají rozhodovat o tom, jak naloží s vlastními penězi (darovanými či z kapesného) a je tedy důležité usměrňovat jejich vztah k nim. V programu si děti uvědomí vlastní postoj k nakládání s penězi, jsou inspirovány k vděčnosti a rozumnému rozdělování peněz.

 

Stručný popis programu: Jaký máme vztah penězům a dalším hodnotám? Jak správně rozdělovat své peníze? Lze pomáhat i potřebným?

 

9. Když nesvítí obrazovka 4-5. třída

Východiska a cíle: Dětem, které vyrostly ve světle blikajících obrazovek a jejichž samozřejmou součástí dětství jsou média, často chybí citlivé doprovázení světem médií. Paradoxně jsou ti, kdo mají děti vychovávat a vést, v této oblasti méně zkušení a aktivní, a v důsledku toho děti nevědí o různých typech rizik. Cílem programu je vést děti k tomu, aby zaujaly zdravý postoj k médiím (mobil, televize, počítač, internet, sociální sítě) a aby věděly, jak se chránit před jejich různými riziky (nevhodný obsah, nebezpečné kontakty, kyberšikana...).

 

Stručný popis programu: Je to, co vidíme a slyšíme v televizi nebo na internetu, vždycky pravda? Jak na nás působí počítačové hry, internet, Facebook? Jak se chránit? Rizika některých televizních žánrů. Bulvární časopisy - co to je a jak s nimi nakládat?

 

10. Dobrodružství v internetových mořích 5. třída

Východiska a cíle: Děti tráví na internetu významnou část svého času, téma je provází mapováním možných úskalí a motivuje k osobní reflexi a tvořivému přístupu při „plavbě bezpečnou cestou“. Interaktivně pracujeme s příčinami a důsledky základních forem kyberšikany. Žáci konfrontují své povědomí a postoje s příběhy současné praxe. Důraz je kladen na včasné předcházení rizikům kyberšikany.

 

Stručný popis programu: Práce ve skupinách, vytváření scének, při kterých se děti mohou vžít do role oběti různých forem kyberšikany. Díky tomu mohou lépe porozumět, jak se cítí oběť a také se seznámí s možnými motivacemi agresora.

 

11. Jak jsem přišel na svět

Zastřešeno organizací NIŽ – Národní iniciativa pro život – www.niz.cz

Východiska a cíle: Naše děti mají bohužel skrze mediální zdroje přístup k obrazům a informacím, které nejsou přiměřené jejich psychickému vývoji, a stává se, že si vytvářejí nezdravé a zmatené představy o intimních oblastech života. Naším cílem je dát dětem bezpečný prostor pro kladení otázek a pomoci jim zorientovat se v této problematice úměrně věku. Žák zná základní rozdíly ve stavbě těla muže a ženy. Orientuje se v základních otázkách vývoje dítěte před narozením a při jeho příchodu na svět. Kromě seznámení žáků s biologickou stránkou problematiky si program klade za cíl i ukázat význam citově protepleného prostředí vytvořeného vztahem rodičů pro příchod dítěte na svět.

Forma výuky: beseda, skupinová práce, práce dvojic

 

12. O Bibli bez nudy

Popis programu naleznete na Metodickém portálu RVP: www.rvp.cz

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/18157/manual-pro-ucitele-o-bibli-bez-nudy-.html/

 

13. Tajemství husích stop

Dvě vyučovací hodiny vedené zábavnou formou, seznámení s osobou Mistra Jana Husa.

Program začíná hravou motivací formou vtipných otázek, pomocí nichž žáci získají husí stopy (obrázky, indicie o Janu Husovi a jeho životě), nad kterými pak mají ve skupinkách diskutovat, co asi obrázek znamená. Následuje  prezentace s objasněním. Druhá část je zaměřena na hodnoty, které Hus zastával.

Hravou formou hodnoty aplikují na dnešní dobu. V poslední části žáci vyrábí „husí stopy“ a hrají scénky.

Popis programu naleznete na Metodickém portálu RVP: www.rvp.cz

 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9803

 

 

Lektorka programu kompásek pro Ostravu a okolí:

Blanka Vašendová DiS.

 • · V roce 2001 ukončila studium na VOŠ sociální a teologické v Olomouci.
 • · 2001 – 2003 pracovala jako terénní pracovník v Unii Kompas Zlín s dětmi ve věku 9 – 14 let.
 • · 2003 – 2007 vykonávala sociální práci v ELIM Vsetín se zaměřením na zaměstnávání lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním. V té době taktéž dobrovolně pracovala jako vedoucí Dorost klubu s dětmi ve věku 9 – 14 let v o. s. Den Vsetín.
 • · 2007 – 2008 pracovala jako terénní a sociální pracovník s dětmi a s jejich rodinami u Salesiánů Dona Bosca Ostrava.
 • · 2008 – 2014 byla na rodičovské dovolené.
 • · Od 1. 10. 2014 je zaměstnána jako lektor preventivních programů pro první stupeň ZŠ v Pavučině o. p. s.

 

Lektorka programu kompásek pro Frýdek-Místek:

Bc. Petra Mecnerová - externí lektorka, tel.:605 237 759   mail: petra.mecnerova@pavucina.net

 • Dokončené bakalářské studium v oboru „sociální práce, sociální politika a psychologie“
 • Od roku 2004 – 2010 lektor ACET  „Sex, AIDS a vztahy“
 • Od roku 2005 - 2010 lektor Etických dílen
 • Od roku 2004 jsem oslovila přes 3300 dětí z 11 základních škol v Ostravě, Frýdku-Místku a okolí
 • V letech 2010 – 2017 lektor primárně preventivního programu Kompásek pro I. stupeň ZŠ v ZŠ Baška
 • Četné zkušenosti v práci s dětmi různých věkových skupin (vedení vodáckého oddílu, práce v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, práce v MŠ, organizace dětských dní, letních táborů, víkendových akcí, vedení kurzu „Metoda dobrého startu“)

V případě zájmu o tyto programy ve FM kontaktujte prosím osobně naši lektorku.

 

 

 

 

 

 

 

foto_do_clanku_z_prednasek/dsc07723.jpgfoto_do_clanku_z_prednasek/dsc07618.jpgfoto_do_clanku_z_prednasek/dsc07661.jpg